PV2 – Doanh nghiệp đạt chuẩn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

IR Awards (2011 – 2022) là Chương trình Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR) tốt nhất do Vietstock, Hiệp hội VAFE và Tạp chí FiLi đồng tổ chức. Chương trình thực hiện đánh giá hoạt động IR của doanh nghiệp niêm yết hàng năm; bao gồm khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán trong vòng 12 tháng, mở bình chọn IR đại chúng và đánh giá IR từ các định chế tài chính chuyên nghiệp. Khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin là hoạt động thuộc Chương trình IR Awards 2022 nhằm vinh danh những Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022.

Ngày 20/06/2022, Chương trình IR Awards 2022 đã chính thức công bố Báo cáo khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022. Chương trình đã thực hiện khảo sát đối với 736 doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong 12 tháng, tương ứng với giai đoạn từ ngày 01/05/2021 đến 30/04/2022 và ghi nhận 385 Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022 (Chiếm tỷ lệ hơn 52%). Trong đó, PV2 đã được IR Awards ghi nhận và đánh giá là một trong số các doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

z3522988232805_7320f0e177a1de385a7b54f104ef0306

Thông tin được đăng tải trên website: https://vafe.org.vn/ir-awards-2022-cong-bo-bao-cao-khao-sat-toan-dien-ve-hoat-dong-cong-bo-thong-tin-tren-thi-truong-chung-khoan-nam-2022-1-735613.htm