Thông báo thay đổi nhân sự của PV2

Căn cứ Nghị quyết số 05/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, Công ty PV2 xin trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty, cụ thể như sau:

Thông báo thay đổi nhân sự

Nghị quyết họp ĐHĐCĐ năm 2022

Nghị quyết họp HĐQT