Thông báo tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư PV2

­Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022, cụ thể như sau:
1. Thời gian họp: Khai mạc vào hồi 9h00 ngày 25 tháng 06 năm 2022
2. Địa điểm: Tầng 26, Tòa nhà PVI, số 01 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội
3. Thành phần: Tất cả các cổ đông PV2 theo danh sách chốt ngày 27/05/2022

Chi tiết xin mời xem:

1. Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của PV2

2. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của PV2

3. Thông báo về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty PV2

3.1. Đơn ứng cử (Mẫu số 01– HĐQT);

3.2. Đơn đề cử (Mẫu số 02– HĐQT);

3.3. Biên bản họp nhóm (Mẫu số 03– HĐQT);

3.4. Sơ yếu lý lịch (Mẫu số 04– HĐQT);

4. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022

5. Dự kiến chương trình Đại hội 2022

5.1. Báo cáo ĐHĐCĐ KQKD 2021 và KHKD2022

5.2. Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ 2022

5.3. Tờ trình BCTC + phân phối lợi nhuận

5.4. Tờ trình thông qua Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính

5.5. Báo cáo thù lao HĐQT

5.6. Tờ trình sửa đổi, bổ sung ĐIều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT

5.7. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

5.8. Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

5.8.1. QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG TV HĐQT

6. Dự thảo Nghị quyếtt ĐHĐCĐ 2022