Giao dịch có giá trị từ 10% trở lên trên tổng tài sản của công ty tại báo cáo tài chính gần nhất

Ngày 18/11/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PV2 đã họp và thông qua việc ký Hợp đồng góp vốn kinh doanh với Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Minh Nam để đầu tư vào dự án tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội với một số nội dung chính như sau:

– Số tiền góp vốn kinh doanh của PV2: tối đa 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng);

– Lãi suất góp vốn kinh doanh là: 10%/năm, không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty Minh Nam, ủy quyền cho Tổng giám đốc điều chỉnh lãi suất góp vốn phù hợp với tình hình thị trường và báo cáo HĐQT;

– Thời hạn hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng, ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định việc gia hạn Hợp đồng và báo cáo HĐQT.

Công bố thông tin bất thường ngày 19-11-2021