Nghị quyết của HĐQT PV2 về đơn xin từ nhiệm của Ông Tôn Thiện Việt – Thành viên HĐQT PV2

Ngày 20/10/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PV2 đã họp thông qua việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT PV2 của Ông Tôn Thiện Việt và sẽ trình Đại hội cổ đông gần nhất thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Tôn Thiện Việt kể từ ngày 15/10/2021.

Nghị quyết số 07 HĐQT năm 2021