Đơn xin từ nhiệm của Ông Tôn Thiện Việt – Thành viên HĐQT PV2

Ngày 15/10/2021, Công ty cổ phần Đầu tư PV2 nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Tôn Thiện Việt – Thành viên HĐQT PV2 kể từ ngày 15/10/2021 (chi tiết như đính kèm). Công ty cổ phần Đầu tư PV2 sẽ tiếp tục công bố thông tin khi có quyết định chính thức của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty.

Đơn xin từ nhiệm của Ông Tôn Thiện Việt – Thành viên HĐQT PV2