Thông báo tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư PV2

­Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021, cụ thể như sau:
1. Thời gian họp: Khai mạc vào hồi 9h00 ngày 26 tháng 06 năm 2021
2. Địa điểm: Tầng 26, Tòa nhà PVI, số 01 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội
3. Thành phần: Tất cả các cổ đông PV2 theo danh sách chốt ngày 31/05/2021

Chi tiết xin mời xem:

1. Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của PV2

2. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của PV2

3. Thông báo về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty PV2

3.1. Đơn ứng cử (Mẫu số 01– HĐQT);

3.2. Đơn đề cử (Mẫu số 02– HĐQT);

3.3.Biên bản họp nhóm (Mẫu số 03– HĐQT);

3.4. Sơ yếu lý lịch (Mẫu số 04– HĐQT);

4. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021

5. Nội dung tại ĐHĐCĐ 2021

5.1. Báo cáo ĐHĐCĐ KQKD 2020 và KHKD2021

5.2. Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ 2021

5.3. Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT tại ĐHĐCĐ 2021

5.4. Tờ trình BCTC + phân phối lợi nhuận

5.5. Tờ trình thông qua Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính

5.6. Tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty

5.6.1 Bản so sánh sửa đổi điều lệ 2021

5.6.2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 2021

5.6.3. Quy chế hoạt động HĐQT 2021

5.7. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT

5.8. Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

5.8.1. Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT

6. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021