Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Ngày 24/02/2011, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển PVI đã gửi công văn tới Trung Tâm lưu ký và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền bỏ phiếu, tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011. PVIInvest  kính gửi tới Quý cổ đông như file đính kèm.

Tài liệu đính kèm: Thong Bao.pdf