Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT PV2 đã kết thúc đợt giao dịch, lý do không giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: giá không đạt kỳ vọng

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo kết thúc giao dịch của người nội bộ: Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT PV2 , cụ thể như sau:

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Anh Tuấn

– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT

– Mã chứng khoán: PV2

– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.690.200 CP (tỷ lệ 4,58%)

– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP

– Số lượng cổ phiếu đã mua: 420.000 CP

– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.110.200 CP (tỷ lệ 5,72%)

– Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Giá không đạt kỳ vọng

– Ngày bắt đầu giao dịch: 05/03/2021

– Ngày kết thúc giao dịch: 05/04/2021.

Trân trọng!