Giao dịch có giá trị từ 10% trở lên trên tổng tài sản của công ty tại báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét

Ngày 09/12/2020 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 đã thông qua chủ trương ký hợp đồng góp vốn kinh doanh với ông  Hà Văn Trở, nội dung chi tiết như file đính kèm.

Công bố thông tin bất thường.