Thay đổi nhân sự cấp cao của PV2

Ngày 20/04/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PV2 đã họp và quyết định các thay đổi về nhân sự cấp cao của PV2, cụ thể như file đính kèm:

Thông báo thay đổi nhân sự