Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

1. Thu moi hop DHDCD nam 2020

2. Xac nhan tham du Uy quyen tham du

3. Thong bao de cu, ung cu bo sung TV HDQT

3.1. Mau 01-

3.2. Mau 02-

3.3. Mau 03-

3.4. Mau 04-

4. Du kien chuong trinh Dai hoi 2020

4.1. Bao cao DHDCD KQKD2019 va KHKD2020

4.2. To trinh uy quyen cua DHDCD cho HDQT

4.3. Bao cao cua HDQT tai DHDCD 2020

4.4. To trinh BCTC + phan phoi loi nhuan

4.5. To trinh thong qua Cong ty kiem toan BCTC

4.6. To trinh mien nhiem va bo sung thanh vien HDQT

4.7. Bao cao ket qua de cu, ung cu thanh vien HDQT

4.8. QUY CHE BAU BO SUNG TV HDQT

4.9. QUY CHE TO CHUC DHDCD 2020

4.10. Du thao Nghi quyet DHDCD 2020