Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý đối tác và khách hàng Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2019.

Nghị quyết họp hĐCĐ năm 2019

Biên bản họp HĐCD năm 2019 của PV2.