Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

1. ThuMoiHop Gui Co dong CBTT

2. Xac nhan tham du Uy quyen tham du

4.1. Du kien chuong trinh Dai hoi 2019

4.2. Bao cao DHDCD KQKD2018 va KHKD2019

4.2. Bao cao DHDCD KQKD2018 va KHKD2019

4.3. To trinh uy quyen cua DHDCD cho HDQT

4.4. Bao cao cua HDQT tai DHDCD 2019

4.5. To trinh BCTC + phan phoi loi nhuan

4.6. To trinh thong qua Cong ty kiem toan BCTC

4.7. QUY CHE TO CHUC DHDCD 2019

4.8. Du thao Nghi quyet DHDCD 2019 Bao-cao-HDQT

To-trinh-lua-chon-kiem-toan-bao-cao-tai-chinh-nam-2019

To-trinh-uy-quyen-cua-DHDCD-cho-HDQT-quyet-dinh-cac-khoan-dau-tu

To-trin-thong-qua-bao-cao-tai-chinh-da-duoc-kiem-toan-nam-2018