Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán cho PV2

Ngày 01/12/2010, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 283/2010/GCNCP-VSD cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển PVI. Theo đó, PVIInvest sẽ đăng ký 18.250.708 cổ phiếu (Mười tám triệu, hai trăm năm mươi nghìn, bảy trăm lẻ tám cổ phiếu) PV2 (Mã chứng khoán PV2) theo hình thức ghi sổ tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Quý vị cổ đông và các nhà đầu tư quan tâm có thể tải file đính kèm để biết thêm chi tiết.

Đính kèm: