Mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2017.

1.    Thời gian họp:

–    Thời gian họp lần I: Khai mục vào hồi 8h30 ngày 01 tháng 04 năm 2017

–    Thòi gian họp lần 2 (trong trường hợp lần 1 không thành công): Khai mạc vào hồi 8h30 ngày 05 tháng 04 năm 2017

2.    Địa điểm: Tầng 20. Tòa nhà PVI. số 01 Phạm Vãn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

3.    Thành phần: Tất ca các cổ đông PV2 theo danh sách chốt ngày 01/03/2017

4.    Nội dung : ĐHĐCĐ thường niên nam 2017 sẽ tiến hành xem xét thông qua:

–    Báo cáo kết quả HĐKD năm 2016 và kế hoạch TIĐKD năm 2017:

–    Tờ trình ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT;

–    Tờ trình chủ trương thành lập công ty con tại Nhơn Trạch, Đồng Nai:

–    Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 cùa HĐQT:

–    Tờ trình BCTC dà dược kiểm toán nìím 2016; phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

–    Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017;

–    Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2017:

–    Bầu bổ sung thành viên HIĐQT:

–    Các vần đề khác thuộc thầm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

5.    Xác nhận tham dự đại hội: Để công tác tồ chức Đại hội dược chu đáo, đề nghị Quý cổ dông thực hiện thủ tục xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h30 ngày 29/03/2017.

Tải file gốc