Giải trình BCTC năm 2016 lỗ

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 vừa có công văn giải trình BCTC năm 2016 lỗ.

Tại báo cáo kiểm toán năm 2015 lập ngày 26/02/2012, lợi nhuận sau thuế năm 2015 của Công ty là 475.945.867 đồng.

Tại báo cáo kiểm toán năm 2016 lập ngày 03/03/2017, lợi nhuận sau thuế năm 2016 của Công ty là (45.182.027.245) đồng.

Nguyên nhân của kết quả kinh doanh như trên là do trong năm 2016, Công ty cổ phần Đầu tư PV2 thực hiện đánh giá lại và trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư, tài sản mà Công ty đang nắm giữ.

Tải file gốc23