Thay đổi Ủy viên Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 thông báo thay đổi nhân sự công ty như sau:

Theo đó, PV2 thông báo ông Lê Anh Tuấn không còn đảm nhận chức vụ ủy viên HĐQT do kết thúc nhiệm kỳ.

Bổ nhiệm bà Chu Minh Phương giữ chức vụ Ủy viên HĐQT trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/04/2017.

Tai file goc