Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 06 tháng cuối năm 2017

Công ty cổ phần đầu tư PV2 , báo cáo tiến độ sử dụng vốn 06 tháng cuối năm 2017, chi tiết như file đính kèm!

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 06 tháng cuối năm 2017