Báo cáo quản trị công ty năm 2017

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017, chi tiết như file đính kèm!

Bao_cao_tinh_hinh_quan_tri_cong_ty