Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PV2 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/02/2018
3. Lý do và mục đích:
* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
– Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
– Thời gian họp: Dự kiến tháng 04/2018
– Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông
– Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông