Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

Thu_moi_hop_DHDCD_201

0. Dự kiện chương trình Đại hội 2018

1. Báo cáo ĐHĐCĐ KQKD2017 và_KHKD2018 của Tổng giám đốc

2. Tờ trình ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT

3. Báo cáo của HĐQT tai ĐHĐCĐ 2018

4. Tờ trình BCTC + phân phối lợi nhuận

5. Tờ trình thông qua Công ty kiểm toán BCTC

6. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

6.1 Bản so sánh sửa đổi điều lệ 2018

7. Tờ trình thông qua qui chế nội bộ về quản tri Công ty

7.1 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 2018

8. Dự thảo Nghị quyét ĐHĐCĐ 2018