Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý đối tác và khách hàng Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2018 của PV2.

Nghi_quyet_DHDCD_2018

000000007392716_Bien_ban_hop_DHDCD_20180