Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn – Nguyễn Phúc Anh

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn: ông  Nguyễn Phúc Anh chi tiết như file đính kèm:

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn