Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn chi tiết như file đính kèm:

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn.