Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Công ty Cổ Phần Đầu tư PV2 báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: ông Lâm Nhật Sơn- CTHĐQT chi tiết như file đính kèm:

Báo cáo kết quả giao dich cổ phiếu