Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn

Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn:

Xem chi tiết tại đây