Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Công ty Cổ Phần  Đầu tư PV2  thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: ông Lâm Nhật Sơn- CTHĐQT chi tiết như file đính kèm:

Thông báo giao dich cổ phiếu