Thay đổi nhân sự cấp cao của PV2

Ngày 06/06/2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PV2 đã họp và quyết định các thay đổi về nhân sự cấp cao của PV2, cụ thể như sau:

Nhất trí thông qua việc ông Tôn Thiện Việt thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của PV2 theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 06/06/2016; bầu ông Lâm Nhật Sơn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT thay thế ông Tôn Thiện Việt kể từ ngày 06/06/2016.

Chi tiết như  các file đính kèm!

Nghị quyết họp HDQT