THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 (Lần 2)

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016, cụ thể như sau:

1. Thời gian họp:

–  Thời gian họp lần 2: Khai mạc vào hồi 8h30 ngày 06 tháng 06 năm 2016

2. Địa điểm : Hội trường Tầng 7, Tòa nhà 154 Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, Hà Nội

Trân trọng kính mời.

Tài liệu đính kèm

Xác nhận tham dự ủy quyền tham dự

Quyết định thành lập ban Kiểm tra tư cách Cổ đông

Nội dung tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ 2016 lần2

0. Chương trình Đại hội 2016 lần 2

1.Báo cáo DHDCD KQKD2015 và KHKD2016 của Tổng giám đốc

2.Báo cáo của HDQT tại DHDCD 2016

3. Tờ trình BCTC + phân phối lợi nhuận

4. Báo_cáo_hoạt_động_của_BKS_năm_2015

5.Tờ trình thông qua Công ty kiểm toán BCTC

6.Tờ trình chuyển trụ sở Công ty

7.1 Bản so sánh sửa đổi điều lệ

7. Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty

8. Báo cáo thù lao HDQT_BKS

9. Tờ trình ủy quyền của DHDCD cho HDQT

10. QUY CHẾ BẦU CỬ BKS

11. Tờ trình bầu thay thế_HDQT

11.1 SYLL  của ứng cử viên HĐQT thay thế  Lâm Nhật Sơn

11.2 SYLL của ứng cử viên HĐQT thay thế Phan Trịnh Quốc Kiên

11.3 SYLL của ứng cử viên HĐQT thay thế Vũ Xuân Hân

12. QUY CHẾ BẦU CỬ TV HDQT thay thế

13. Dự thảo Nghị quyết DHDCD 2016