Thông báo kết quả cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 01/06/2016 của PV2

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng thông báo.
Theo Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông của Ban tổ chức, tại thời điểm 09h00 ngày 01/06/2016, tổng số cổ phiếu của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của PV2 là 13.784.700 cổ phiếu trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết là 36.868.800 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 37,38 %.
Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ PV2, tỷ lệ dự họp ngày 01/06/2016 không đáp ứng mức tối thiểu 51% để tiến hành Đại hội cổ đông lần 01. Vì vậy cuộc họp ngày 01/06/2016 sẽ không được tiến hành, cuộc họp lần 02 sẽ được tổ chức vào 08h 30, ngày 06/06/2016 cũng tại địa điểmHội trường Tầng 7, Tòa nhà 154 Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, TP Hà Nội.
Xin trân trọng thông báo.