THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016, cụ thể như sau:

1. Thời gian họp:

–  Thời gian họp lần 1: Khai mạc vào hồi 8h30 ngày 01 tháng 06 năm 2016

–  Thời gian họp lần 2 (trong trường hợp lần 1 không thành công): Khai mạc vào hồi 8h30 ngày 06 tháng 06 năm 2016

2. Địa điểm : Hội trường Tầng 7, Tòa nhà 154 Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, Hà Nội

3. Thành phần: Tất cả các cổ đông PV2 theo danh sách chốt ngày 28/03/2016

4. Nội dung : ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 sẽ tiến hành xem xét, thông qua:

–   Báo cáo kết quả HĐKD năm 2015 và kế hoạch HĐKD năm 2016;

–   Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của HĐQT

–   Tờ trình BCTC đã được kiểm toán năm 2015; phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016;

–   Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát;

–   Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016;

–   Tờ trình thay đổi trụ sở Công ty;

–   Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

–   Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị từ 35% tổng tài sản PV2 trở lên;

–   Báo cáo thù lao năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2016 cho HĐQT, BKS;

–   Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2019 (nếu có);

–   Phê chuẩn bầu thành viên HĐQT thay thế;

–   Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

5.   Xác nhận tham dự đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội  trước 16h30 ngày 27/05/2016.

6.   Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: Thư mời họp, Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Chi phí đi lại, ăn, nghỉ trong thời gian tham dự Đại hội do cổ đông tự túc.

7. Đối với hồ sơ tự ứng cử, đề cử tham gia thành viên Ban kiểm soát PV2 (nhiệm kỳ 2016 – 2019)  như sau:

Hồ sơ theo mẫu:

+ Đối với nhóm cổ đông: Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử, Đơn đề nghị đề cử, sơ yếu lý lịch của người được đề cử.

+  Đối với cổ đông là tổ chức: Văn bản đề cử của tổ chức có chữ ký đóng dấu của người đại diện có thẩm quyền, sơ yếu lý lịch của người được đề cử.

+  Đối với cổ đông là cá nhân: Đơn đề nghị ứng cử, đề cử, sơ yếu lý lịch của người ứng cử, đề cử.

Bản sao văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của người được đề cử, ứng cử theo quy định của Điều lệ PV2 và Luật Doanh nghiệp (có chứng thực).

–    Hồ sơ gửi trực tiếp về Công ty cổ phần Đầu tư PV2 hạn cuối cùng trước 16h30 ngày 24/05/2016. Các hồ sơ ứng cử, đề cử Công ty nhận được sau thời điểm trên đều được coi là không hợp lệ.

8.    Các tài liệu của Đại hội, các mẫu xác nhận/ủy quyền, mẫu hồ sơ ứng cử…Quý vị cổ đông vui lòng tải về tại website của Công ty:  www.pv2.com.vn.

9.   Quý Cổ đông lưu ý: Trong trường hợp Đại hội lần 01 không đủ điều kiện tiến hành (sẽ được công bố trên website: www.pv2.com.vn vào ngày 01/06/2016) thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 lần 02 sẽ được tổ chức vào lúc 08h30 ngày 06/06/2016 tại tầng 7, tòa nhà số 154 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội.

10. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

–    Công ty Cổ phần Đầu tư PV2

–   Tầng 6, tòa nhà số 154 phố Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

–    Điện thoại: 84-4-6 2732659    Fax: 84-4-6 2732668    Email: canhdh@pv2.com.vn

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông sắp xếp thời gian đến dự họp để đảm bảo cho sự thành công của kỳ họp.

Trân trọng kính mời.

Tài liệu đính kèm

0- Thông báo ứng cử, đề cử BKS PV2

1-Đơn ứng cử

2-Đơn-đề-cử BKS

3-Đơn đề cử nhóm cổ đông

4-Mẫu-SYLL

Xác nhận tham dự ủy quyền tham dự

Quyết định thành lập ban Kiểm tra tư cách Cổ đông

Nội dung tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ 2016

0. Du kien chuong trinh Dai hoi 2016

1.Báo cáo DHDCD KQKD2015 và KHKD2016 của Tổng giám đốc

2.Báo cáo của HDQT tại DHDCD 2016

3. Tờ trình BCTC + phân phối lợi nhuận

4. Báo_cáo_hoạt_động_của_BKS_năm_2015

5.Tờ trình thông qua Công ty kiểm toán BCTC

6.Tờ trình chuyển trụ sở Công ty

7.1 Bản so sánh sửa đổi điều lệ

7. Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty

8. Báo cáo thù lao HDQT_BKS

9. Tờ trình ủy quyền của DHDCD cho HDQT

10. QUY CHẾ BẦU CỬ BKS

11. Tờ trình bầu thay thế_HDQT

11.1 SYLL  của ứng cử viên HĐQT thay thế  Lâm Nhật Sơn

11.2 SYLL của ứng cử viên HĐQT thay thế Phan Trịnh Quốc Kiên

11.3 SYLL của ứng cử viên HĐQT thay thế Vũ Xuân Hân

12. QUY CHẾ BẦU CỬ TV HDQT thay thế

13. Dự thảo Nghị quyết DHDCD 2016