Thay đổi nhân sự cấp cao của PV2

Ngày 25/03/2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PV2 đã họp và quyết định các thay đổi về nhân sự cấp cao của PV2, cụ thể như sau:

– Nhất trí để  ông Trịnh An Huy thôi giữ chức vụ Ủy viên HĐQT tạm thời của PV2 theo đơn từ nhiệm kể từ ngày 05/03/2016 đồng thời bổ nhiệm  ông Trần Ngọc Khánh giữ chức vụ Ủy viên HĐQT tạm thời của PV2 thay thế ông Trịnh An Huy kể từ ngày 25/03/2016.

Chi tiết như  các file đính kèm!

Nghị quyết họp HĐQT