Thay đổi nhân sự cấp cao của PV2

Ngày 27/11/2015, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PV2 đã họp và quyết định các thay đổi về nhân sự cấp cao của PV2, cụ thể như sau:

1. Nhất trí để các ông Trần Ngọc Mạnh, Nguyễn Trọng Hiếu thôi giữ chức vụ Ủy viên HĐQT PV2 kể từ ngày 24/11/2015 đồng thời bổ nhiệm các ông Vũ Xuân Hân và ông Trịnh An Huy giữ chức vụ Ủy viên HĐQT tạm thời của PV2 thay thế ông Trần Ngọc Mạnh và ông Nguyễn Trọng Hiếu kể từ ngày 27/11/2015.

2. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư PV2 đối với ông Trần Ngọc Mạnh đồng thời bổ nhiệm ông Vũ Xuân Hân – Người đại diện của Công ty cổ phần PVI tại PV2 giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư PV2 thay ông Trần Ngọc Mạnh kể từ ngày 27/11/2015.

Chi tiết như  các file đính kèm!

Quyết định miễn nhiệm

Quyết định bổ nhiệm

Nghị quyết họp HĐQT