Công bố thông tin công ty kiểm toán BCTC năm 2015

Ngày 09/07/2015, Công ty cổ phần Đầu tư PV2 và Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động 6 tháng đầu năm 2015 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2. Như vậy Công ty TNHH Deloitte Việt Nam tiếp tục được lựa chọn là đơn vị kiểm toán BCTC cho PV2 kể từ khi PV2 được thành lập từ năm 2007 tới nay.