Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư PV2

Ngày 14/05/2015, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2 đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Trân trọng thông báo tới Quý cổ đông.

Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư PV2