HĐQT PV2 bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế

Ngày 08/06/2015, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) đã tiến hành phiên họp bất thường để thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT tạm thời thay thế cho các chỗ trống phát sinh. Theo đó, trên cơ sở yêu cầu công tác cán bộ của cổ đông lớn PVI, 02 trong số người đại diện của PVI tại HĐQT của PV2 là ông Nguyễn Ngọc Minh và ông Trần Tùng Linh đã có đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 05/06/2015. Để thay thế vào các chỗ trống phát sinh, HĐQT PV2 đã xem xét, bổ nhiệm ông Trần Duy Cương, Kế toán trưởng Công ty cổ phần PVI, đại diện vốn góp của Công ty cổ phần PVI tại PV2 và ông Nguyễn Trọng Hiếu, Thạc sỹ Kinh tế giữ chức vụ Ủy viên HĐQT PV2 thay thế cho ông Nguyễn Ngọc Minh và ông Trần Tùng Linh.

Thông tin chi tiết như tài liệu đính kèm.

Trân trọng thông báo!

Nghi quyet số 04/2015/NQ-HĐQT ngày 08/06/2015 của HĐQT PV2