THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 (Triệu tập lần 2)

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 được triệu tập lần 2, cụ thể như sau:

1. Thời gian : Khai mạc vào hồi 9h00 thứ  Sáu ngày 24 tháng 04 năm 2015

2. Địa điểm : Hội trường Tầng 7, Tòa nhà 154 Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, Hà Nội

3. Thành phần: Tất cả các cổ đông PV2 theo danh sách chốt ngày 16/03/2015

4. Nội dung : ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 sẽ tiến hành xem xét, thông qua:

–   Báo cáo kết quả HĐKD năm 2014 và kế hoạch HĐKD năm 2015;

–   Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của HĐQT;

–   Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014;

–   Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015;

–   Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của  Ban kiểm soát;

–   Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;

–   Báo cáo thù lao năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2015 cho HĐQT, BKS;

–   Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

–   Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội tại xã Long Tân và Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;

–   Tờ trình thay đổi phương án chi trả cổ tức năm 2011;

–   Bầu thay thế một thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2013 – 2016);

–   Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

5.   Xác nhận tham dự đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h30 ngày 22/04/2015.

6.   Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: Thư mời họp, Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Chi phí đi lại, ăn, nghỉ trong thời gian tham dự Đại hội do cổ đông tự túc.

7.   Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

–    Công ty Cổ phần Đầu tư PV2

–   Tầng 6, tòa nhà số 154 phố Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

–    Điện thoại: 84-4-6 2732659    Fax: 84-4-6 2732668    Email: canhdh@pv2.com.vn

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông sắp xếp thời gian đến dự họp để đảm bảo cho sự thành công của kỳ họp.

Trân trọng kính mời !

Bien ban ktra tu cach co dong ngay 16042015