THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015, cụ thể như sau:
1. Thời gian : Khai mạc vào hồi 9h00 thứ Năm ngày 16 tháng 04 năm 2015
2. Địa điểm : Hội trường Tầng 7, Tòa nhà 154 Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, Hà Nội
3. Thành phần: Tất cả các cổ đông PV2 theo danh sách chốt ngày 16/03/2015.
4. Nội dung : ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 sẽ tiến hành xem xét, thông qua:
– Báo cáo kết quả HĐKD năm 2014 và kế hoạch HĐKD năm 2015;
– Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của HĐQT;
– Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014;
– Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015;
– Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát;
– Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;
– Báo cáo thù lao năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2015 cho HĐQT, BKS;
– Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
– Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội tại xã Long Tân và Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;
– Tờ trình thay đổi phương án chi trả cổ tức năm 2011;
– Bầu thay thế một thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2013 – 2016);
– Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
5. Xác nhận tham dự đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h30 ngày 13/04/2015.
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: Thư mời họp, Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
Chi phí đi lại, ăn, nghỉ trong thời gian tham dự Đại hội do cổ đông tự túc.
7. Đối với hồ sơ tự ứng cử, đề cử tham gia thành viên Ban kiểm soát PV2 (nhiệm kỳ 2013 – 2016) như sau:
– Hồ sơ theo mẫu:
+ Đối với nhóm cổ đông: Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử, Đơn đề nghị đề cử, sơ yếu lý lịch của người được đề cử.
+ Đối với cổ đông là tổ chức: Văn bản đề cử của tổ chức có chữ ký đóng dấu của người đại diện có thẩm quyền, sơ yếu lý lịch của người được đề cử.
+ Đối với cổ đông là cá nhân: Đơn đề nghị ứng cử, đề cử, sơ yếu lý lịch của người ứng cử, đề cử.
Bản sao văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của người được đề cử, ứng cử theo quy định của Điều lệ PV2 và Luật Doanh nghiệp (có chứng thực).
– Hồ sơ gửi trực tiếp về Công ty cổ phần Đầu tư PV2 hạn cuối cùng trước 16h30 ngày 10/04/2015. Các hồ sơ ứng cử, đề cử Công ty nhận được sau thời điểm trên đều được coi là không hợp lệ.
9. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
– Công ty Cổ phần Đầu tư PV2
– Tầng 6, tòa nhà số 154 phố Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
– Điện thoại: 84-4-6 2732659 Fax: 84-4-6 2732668 Email: canhdh@pv2.com.vn
Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông sắp xếp thời gian đến dự họp để đảm bảo cho sự thành công của kỳ họp.

Tài liệu gửi kèm
1-Don-ung-cu BKS
2-Don-de-cu BKS
3-Don-de-cu-Nhom-co-dong
2. Xac nhan tham du Uy quyen tham du
3.Giayuyquyennhom-co-dong
4-Mau-SYLL
Thanh lap Ban kiem tra tu cach co dong
Nội dung tại Đại hội đồng cổ đông năm 2015

QUY CHE TO CHUC DHDCD 2015
QUY CHE BAU CU THAY THE TV BKS
0. Du kien chuong trinh Dai hoi_16042015
1. Bao cao DHDCD KQKD2014 va_KHKD2015 cua Tong giam doc
2.Bao cao cua HDQT tai DHDCD
3.To trinh thong qua BCTC kiem toan
3.1 Bao-cao-tai-chinh-da-duoc-kiem_toan-nam-2014
4.To trinh PPLN sau thue 2014 va KH phan phoi loi nhuan sau thue 2015
5. Bao_cao_hoat_dong_cua_BKS_nam_2014
6.To trinh thong qua Cong ty kiem toan BCTC
7. Bao_cao_thu_lao_HDQT_BKS
8. To trinh sua doi dieu le
8.1 Ban so sanh sua doi dieu le 2015
9. To trinh phe duyet du an Nhon Trach
10. To trinh thay doi phuong an chi tra co tuc nam 201111. To trinh mien nhiem va thay the thanh vien BKS