Công bố thông tin về việc thoái vốn tại công ty liên kết

Xin công tố thông tin về thoái vốn tại công ty liên kết. Chi tiết như file đính kèm:
Quyết định thoái vốn tại công ty liên kết