Công bố thông tin công ty kiểm toán BCTC năm 2014

Ngày 02/07/2014, Công ty cổ phần Đầu tư PV2 và Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2014 và kiểm toán báo cáo tài chính của PV2 cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014. Như vậy Công ty TNHH Deloitte Việt Nam tiếp tục được lựa chọn là đơn vị kiểm toán BCTC cho PV2 kể từ khi PV2 được thành lập từ năm 2007 tới nay.