PV2 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (lần 3)

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 được triệu tập lần 3, cụ thể như sau:

1. Thời gian : 08 giờ, thứ  Ba  ngày 27  tháng 05 năm 2014

2. Địa điểm : Hội trường Tầng 7, Tòa nhà 154 Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, TP Hà Nội

3. Thành phần: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của PV2 theo danh sách chốt ngày 21/03/2014 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ;

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 (lần 3)

Xac nhan tham du Uy quyen tham du

Quyet dinh thanh lap Ban kiem tra tu cach co dong