Thông báo về cổ đông không có địa chỉ cụ thể

Ngày 21/3/2014, Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 đã chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
Ngày 10/04/2014, Công ty PV2 đã gửi thư mời họp đến địa chỉ của các cổ đông theo danh sách Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp. Tuy nhiên, một số cổ đông dưới có danh sách dưới đây không có địa chỉ cụ thể nên đơn vị chuyển thư đã không gửi được. Công ty PV2 xin thông báo để Quý các cổ đông được biết.
Trân trọng !

Danh sách cổ đông không có địa chỉ rõ ràng