PV2 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, cụ thể như sau:

1. Thời gian : 08 giờ, Thứ bảy ngày 26 tháng 04 năm 2014

2. Địa điểm : Hội trường Tầng 7, tòa nhà số 154, phố Nguyễn Thái Học, Ba Đình Hà Nội.

3. Thành phần: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của PV2 theo danh sách chốt ngày 21/03/2014 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ;

Chi tiết mời xem:

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

Xac-nhan-tham-du-Uy-quyen-tham-du

Giayuyquyennhom-co-dong

Quyet dinh thanh lap Ban kiem tra tu cach co dong

Nội dung tại Đại hội đồng cổ đông năm 2014

Dự kiến nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

1. Du kien chuong trinh Dai hoi 26042014

2.QUY CHE TO CHUC DHDCD

3.Bao cao DHDCD KQKD2013 va KHKD2014

4.Bao cao cua HDQT tai DHDCD

5.To trinh thong qua BCTC kiem_toan

6.To trinh PPLN sau thue 2013 va_KH phan phoi loi nhuan sau thue 2014

7. Bao cao hoat dong cua BKS nam 2013

8.To trinh thong qua Cong ty kiem_toan BCTC

9.Bao_cao_thu_lao_HDQT_BKS

10.To trinh chuyen tru so

11.To trinh bau thay the_HDQT

12.To trinh sua doi dieu le