PV2 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Đầu tư PV2

Mã chứng khoán: PV2

Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2014

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2014.

2. Nội dung cụ thể:

Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

– Thời gian thực hiện: dự kiến 24/04/2014

– Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo trong thư mời họp ĐHĐCĐ.

– Nội dung họp: sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ.

Chi tiết văn bản xin mời Quý cổ đông tham khảo:

Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện quyền

Trân trọng thông báo.