Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

Công ty cổ phần Đầu tư Pv2 xin trân trọng thông báo về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin, như  công văn đính kèm.

Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin