PV2 thay thế ủy viên Hội đồng Quản trị

Ngày 19/06/2013, Hội đồng quản trị PV2 đã họp và ban hành nghị quyết số 08/NQ- HĐQT về việc thay thế thành viên Hội đồng Quản trị. Theo đó, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm ông Lê Anh Tuấn, sinh ngày 04/04/1963, kỹ sư Giao thông vận tải, giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng Quản trị PV2 thay thế ông Ân Thanh Sơn. Ông Ân Thanh Sơn đã có đơn xin từ  nhiệm Ủy viên Hội đồng Quản trị do yêu cầu công tác hiện tại cá nhân.