Công bố thông tin Trưởng ban kiểm soát PV2

Ngày 27/05/2013, Ban kiểm soát PV2 nhiệm kỳ 2013 – 2016 được bầu từ ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 gồm các thành viên: Ông Nguyễn Anh Vũ, Bà Phạm Thị Thái Hà, Bà Nguyễn Hải Hà đã họp và thống nhất bầu ông Nguyễn Anh Vũ giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát. Ông Nguyễn Anh Vũ hiện đang là Giám đốc Ban kiểm soát nội bộ và Quản lý rủi ro của Công ty cổ phần PVI (PVI Holdings).