Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý đối tác và khách hàng.

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2013

Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2013