Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 lần thứ II của Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 được tổ chức thành công

Ngày 16/05/2013, tại Hội trường Tầng 7, Toserco Building, 273 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 lần thứ II.

Ảnh : Đoàn Chủ tịch chủ trì ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã nghe trình bày, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

 • Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch kinh doanh năm 2013.
 • Báo cáo Kết quả hoạt động HĐQT năm 2012; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2013.
 • Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 -2017.
 • Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
 • Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013.
 • Phương án chi trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt với tỷ lệ 7%/cổ phần và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và đúng với quy định của Pháp luật.
 • Báo cáo hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát.
 • Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2013.
 • Báo cáo thù lao năm 2012 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2013 cho HĐQT, BKS.
 • Tờ trình chủ trương thay đổi trụ sở chính của Công ty
 • Tờ trình bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2016 và Quy chế bầu cử BKS nhiệm kỳ 2013 – 2016.

ĐHĐCĐ cũng đã tiến hành bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2016. Kết quả cụ thể như sau:

Thành phần Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2016 bao gồm:

 1. Ông Nguyễn Anh Vũ
 2. Bà Nguyễn Hải Hà
 3. Bà Phạm Thị Thái Hà

Ảnh : Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2016 ra mắt ĐHĐCĐ.

Đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp vào lúc 11h30 cùng ngày.